ارتباط با مدیران


نام مدیر سمت لینک تماس
جناب آقای مهندس شاهمرادی مدیرعامل تماس با مدیر  
سرکارخانم مهندس مینواعتمادی  مدیر واحد فنی و مهندسی تماس با مدیر
سرکارخانم دکتر سارا کاظمی  مدیر واحد  صادرات تماس با مدیر
سرکار خانم مهندس مهسا طباطبایی رئیس واحد روابط عمومی و تبلیغات تماس با مدیر
جناب آقای مهندس حمیری  مدیر واحد تدارکات تماس با مدیر 
جناب آقای مهندس بهنام آقامحمدصادق رئیس واحد فروش خودرویی تماس با مدیر