لیست آزمون ها

لیست بخشی از آزمون های قابل ارائه توسط آزمایشگاه شرکت نفت ری سان به شرح ذیل می باشد:

ردیف عنوان آزمون روش آزمون (استاندارد)  عنوان آزمون به فارسی  حجم نمونه (میلی لیتر)
1 PH (100% vol)of Engine Coolants ASTM D 1287-INSO 1212  PH مایعات خنک کننده(100 درصد حجمی )  50
2 PH (50% vol)of Engine Coolants ASTM D 1287-INSO 1212 PH مایعات خنک کننده(50 درصد حجمی )  25
3 Freezing Point of Aqueous Engine Coolants- °C ASTM D 1177-INSO 1448 نقطه انجماد ضدیخ (33%) (درجه سلسيوس )  100
4 Boiling Point of Engine Coolants1 (100% vol) -°C ASTM D 1120-INSO 1213 نقطه جوش (100%) (درجه سلسيوس )  60
5 Boiling Point of Engine Coolants1 (50% vol) -°C ASTM D 1120-INSO 1213 نقطه جوش (50%) (درجه سلسيوس )  30
6 Foaming Tendencies of Engine Coolants in Glassware-ml/S ASTM D 1881-INSO 1214 تمايل به  كف کردن در ضدیخ در ظروف شیشه ای(ميلي ليتر)  150
7 Corrosion Test for Engine Coolants in Glassware-mg ASTM D 1384-INSO 1520 خوردگی در ظروف شیشه ای برای ضدیخ(میلی گرم)  800
8 Percent Ash Content of Engine Coolants -wt% ASTM D 1119-INSO 1327 درصد خاکستر ضدیخ(درصد وزنی)  20
9 Water in Engine Coolant Concentrate by the Karl Fischer
Reagent Method-PPm
ASTM D 1123-ISIRI 6228 آب موجود در ضدیخ توسط محلول کارل فیشر به روش ولومتری(PPm)  5
10 Reserve Alkalinity of Engine Coolants and Antirusts -ml ASTM D 1121-INSO1449 قلیائیت ذخیره ضدیخ(میلی لیتر)  10
11 Effect of Cooling System Chemical Solutions on Organic Finishes for Automotive Vehicles ASTM D 1882-INSO 1329 اثر ضدیخ بر روی پوشش های آلی وسایل نقلیه  50
12 APPEARANCE Visual وضعيت ظاهري   حجم مورد نیاز با آزمون رنگ همپوشانی دارد 
Visual همگني مواد افزودني  حجم مورد نظر با آزمون رنگ همپوشانی دارد
13 ASTM Color of Petroleum Products ASTM D 1500-INSO 203 رنگ روغن بر اساس ASTM، حداكثر  60
14 Kinematic Viscosity of Petroleum Products at 100°C - cSt ASTM D 445-ISIRI 340 ويسكوزيته 100 درجه سلسيوس روغن  (سانتي استوك)   10
15 Kinematic Viscosity of Petroleum Products at 40°C - cSt ASTM D 445-ISIRI 340 ويسكوزيته 40 درجه سلسيوس  روغن (سانتي استوك)   10
16 Viscosity Index from Kinematic Viscosity at 40
and 100°C
ASTM D 2270-INSO 195 شاخص گرانروي با استفاده از گرانروی کینماتیک در دمای صد و چهل درجه سلسیوس  حجم مورد نیاز با آزمون های ویسکوزیته همپوشانی دارد
17 Kin. Vis.@100°C - cSt AFTER SHEAR ASTM D 6278-INSO 17764 ويسكوزيته 100 درجه سلسيوس  (سانتي استوك) بعد از برشی  500 برای هر دو دمای AFTER SHEAR
18 Kin. Vis.@40°C - cSt AFTER SHEAR ASTM D 6278-INSO 17764 ويسكوزيته 40 درجه سلسيوس  (سانتي استوك) بعد از تنش برشی   500 برای هر دو دمای AFTER SHEAR
19 Flash Points by Cleveland Open Cup Tester - °C ASTM D 92-INSO 198 نقطه اشتعال با دستگاه رو باز کلیولند(درجه سلسيوس ) حداقل  60
20 Pour Point of Petroleum Products -°C ASTM D 97-INSO 201 نقطه ريزش روغن (درجه سلسيوس ) حداكثر   60
21 Density of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method at 15/5°C -Kg/m3 ASTM D 1298-INSO 197 چگالی فراورده های نفتی مایع با استفاده از روش هیدرومتر در 15/5 درجه سلسیوس(Kg/m3)  250
22 Oxidation Stability of Steam Turbine Oils by Rotating Pressure Vessel(RPVOT) - min ASTM D2272 پایداری اکسیداسیون روغنهای توربین بخار به روش PRVOT (دقیقه) حداقل   60
23 Oxidation Stability of Gasoline Automotive Engine Oils by Thin-Film Oxygen Uptake (TFOUT)(min) ASTM D 4742 پایداری اکسیداسیون روغنهای موتور بنزینی به روش جذب اکسیژن فیلم نازک(FTOUT)(دقیقه)  5
24 Evaporation Loss of Lubricating Oils by the Noack Method(METHOD A) -wt% ASTM D 5800-INSO 3780 اتلاف تبخیر روغن های روانکار با استفاده از روش نواک( روش A)  65
25 Ash from Petroleum Products -wt% ASTM D 482-INSO 2940 مقدار خاکستر روغن (درصد وزنی)   20
26 Sulfated Ash from Lubricating Oils and Additives-wt%

ASTM D 874-INSO 194

خاكستر سولفاته شده روغن های روان کننده و ادتیو (درصد وزني) - حداكثر   20
27 Determination of demulsibility characteristics of lubricating oil IP-19 قابلیت جدا شدن آب از روغن های نفتی بروش IP-19   20
28 Water Separability of Petroleum Oils and Synthetic Fluids-ml/ml/ml/min ASTM D 1401-INSO 3169 قابلیت جدا شدن آب از روغن های نفتی و سیالهای سنتزی در دمای 54 درجه سلسیوس(ml/ml/ml/min)  40
29 Water Separability of Petroleum Oils and Synthetic Fluids-ml/ml/ml/min ASTM D 1401-INSO 3169 قابلیت جدا شدن آب از روغن های نفتی و سیالهای سنتزی در دمای 82 درجه سلسیوس(ml/ml/ml/min)   40
30 Low-Temperature Viscosity of Lubricants Measured by Brookfield Viscometer-CP ASTM D 2983-INSO 8147 گرانروی در دمای پایین با استفاده از ویسکومتر بروکفیلد   300
31 Apparent Viscosity of Engine Oils and Base Stocks
Between –5 °C and –35 °C Using Cold-Cranking Simulator
(C.C.S Test) -cP
ASTM D 5293-INSO5512 گرانروی ظاهری روغنهای موتور و روغن های پایه در دمای 5- تا 35- درجه سلسیوس، حداكثر   60
32 Foaming Characteristics of Lubricating Oils(ml) ASTM D 892-INSO 196 اندازه گیری كف در روغن (ميلي ليتر)   400
33 Rust-Preventing Characteristics of Inhibited Mineral Oil in
the Presence of Water
ASTM D 665-INSO3349 مشخصات پیش گیری از زنگ زدگی روغن معدنی دارای مواد بازدارنده در حضور آب  600
34 Corrosiveness to Copper from Petroleum Products by
Copper Strip Test(Copper Corrosion)
ASTM D 130-ISIRI 366 خوردگي نوار مسي در روغن، حداكثر   100
35

 Determination of Water in Petroleum Products, Lubricating Oils, and Additives by Coulometric Karl Fischer Titration-PPm

ASTM D 6304 تعیین درصد آب روغن به روش کولومتری(PPm)   5
36

Acid Number of Petroleum Products by Potentiometric
Titration(TAN) -mg KOH/g

ASTM D 664-ISIRI 7170 عدد اسيدي كل فراورده های نفتی بروش پتانسیومتری  (ميلي گرم پتاس بر گرم نمونه)- حداكثر  10
37 Base number- Percholoric acid petentiometric(TBN) -mg KOH/g ISO3771-INSO 2772 عدد قليايي كل فراورده های نفتی بروش پتانسیومتری (ميلي گرم پتاس بر گرم نمونه) - حداكثر   40
38 Determination of Wear Metals and Contaminants in Used
Lubricating Oils or Used Hydraulic Fluids by Rotating Disc
Electrode Atomic Emission Spectrometry
(Elemental analysis)-PPm
ASTM D 6595 آنالیز عنصری  بروش اسپکتروسکوپی نشری  10
39 Air Release Properties of Petroleum Oils ASTM D3427-INSO 3177  خواص جداسازی هوا از روغن های بر پایه هیدروکربن  200
40 Particle counter NAS 1638-1SO 4406 سطح تمیزی روغنهای هیدرولیک  300
41
TDS of water
INSO 20760 جامدات محلول کل در آب (PPm)  50
42 Detection of Copper Corrosion from Lubricating Grease ASTM D 4048-ISIRI 11291
تشخیص خوردگي نوار مسي در اثر روانکاری با گریس، حداكثر 
100
43 Cone Penetration of Lubricating Grease ASTM D 217-INSO 1209 نفوذ مخروط در گريس هاي روان كننده (میلی متر)
 
 1000

دفتر مرکزی: تهران،پاسداران،تقاطع فرمانیه،نارنجستان هفتم،پلاک 10،طبقه 4   

  کدپستی: 1957945131

کارخانه: اتوبان تهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد

تلفن: 23550 - 021        فکس: 22820235 - 021

پست الکترونیک: info@raysunoil.com

© 2015 Your Raysan. All Rights Reserved. Designed By Namagasht