لیست آزمون ها

لیست بخشی از آزمون های قابل ارائه توسط آزمایشگاه شرکت نفت ری سان به شرح ذیل می باشد:

ردیف عنوان آزمون استاندارد

مدت زمان مورد نیاز(دقیقه)

حجم مورد نیاز(گرم/میلی لیتر)

1 PH (100% vol) of Engine Coolants ASTM D 1287 5 100cc
2 PH (50% vol)  of Engine Coolants ASTM D 1287 5 100cc
3 Freezing Point of Engine Coolants- °C ASTM D 1177 180 150cc
4 Boiling Point of Engine Coolants (100% vol) -°C ASTM D 1120 45 150cc
5 Boiling Point of Engine Coolants (50% vol) -°C ASTM D 1120 45   100cc
6 Foaming Tendencies of Engine Coolants in Glassware-ml/s ASTM D 1881 180 300cc
7 Corrosion Test for Engine Coolants in Glassware-mg ASTM D 1384 20520  1000cc
8 %Percent Ash Content of Engine Coolants -wt ASTM D 1119 270  20gr
9 Water in Engine Coolant by the Karl Fischer-ppm ASTM D 1123 15  10cc
10 Reserve Alkalinity of Engine Coolants-ml ASTM D 1121  20 30cc
11 Effect of Cooling System Chemical Solutions on Organic Finishes for Automotive Vehicles ASTM D 1882 90  10cc
12 Appearance Visual   50cc
Visual   50cc
13 Color of Petroleum Products ASTM D 1500 3 50cc
14 Kin.Viscosity of Petroleum Products at 100°C - cSt ASTM D 445 45  50cc
15 Kin.Viscosity of Petroleum Products at 40°C - cSt ASTM D 445 45  50cc
16 Viscosity Index ASTM D 2270  
17 Kin. Vis.@100°C - cSt after shear ASTM D 6278 45  50cc
18 Kin. Vis.@100°C - cSt after shear ASTM D 6278 45  50cc
19 Flash Points by Cleveland Open Cup Tester - °C ASTM D 92 40  150gr
20 Pour Point of Petroleum Products -°C ASTM D 97  باتوجه به نوع نمونه متغییر است.میانگین 40دقیقه  100cc
21 Density of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer at 15/5°C -Kg/m3 ASTM D 1298 70  500cc
22 Oxidation Stability of Steam Turbine Oils by Rotating Pressure Vessel (RPVOT) - min ASTM  D 2272 باتوجه به نوع نمونه بین 50تا 1500دقیقه متغیر است   100gr
23 Oxidation Stability of Gasoline Automotive Engine Oils by Thin-Film Oxygen Uptake (TFOUT)-min ASTM D 4742 480  10gr
24 %Evaporation Loss of Lubricating Oils by the Noack Method (A) -wt ASTM D 5800 105  150gr
25 %Ash from Petroleum Products -wt ASTM D 482 270  20gr
26 %Sulfated Ash from Lubricating Oils and Additives-wt ASTM D 874 460  20gr
27 Determination of demulsibility characteristics of lubricating oil IP-19 60  50cc
28 Water Separability of Petroleum Oils and Synthetic Fluids-ml/ml/ml/min ASTM D 1401 50  100cc
29 Water Separability of Petroleum Oils and Synthetic Fluids-ml/ml/ml/min ASTM D 1401 50  100cc
30 Low-Temperature Viscosity of Lubricants Measured by Brookfield Viscometer-CP ASTM D 2983 285  100cc
31 Apparent Viscosity of Engine Oils and Base Stocks Between –5 °C &–35 °C Using Cold-Cranking Simulator (CCS) -cP ASTM D 5293 20  120cc
32 Foaming Characteristics of Lubricating Oils-ml/s  ASTM D 892 135  800cc
33 Rust-Preventing  of Oil in the Presence of Water ASTM D 665 265  1200cc
34 Rust-Preventing  of Oil in the Presence of Sea Water ASTM D 665 265  1200cc
35 Copper Corrosion ASTM D 130 200  60cc
36 Determination of Water in Oils by Karl Fischer-PPm ASTM D 6304 20  10gr
37 Acid Number of Petroleum Products by Potentiometric Titration(TAN) -mgKOH/g ASTM D 664 20   20gr
38 Base number- Percholoric acid petentiometric(TBN) -mg KOH/g ASTM D 2896 15  20gr
39  Elemental analysis-ppm ASTM D 6595 10  10cc
40 Air Release of  Oils ASTM D 3427 120  400cc
41 Particle counter NAS 1638 15  100cc
42 TDS of water ASTM D 5907 100cc
43 Copper Corrosion from Lubricating Grease ASTM D 4048 1500  150gr
44 Worked Peneteration ASTM D 217 60 500gr
45 Unworked Peneteration ASTM D 217 60 500gr
46 Shear Stability @ 30 Cycle ASTM D 6278 85 500cc
47 Shear Stability @ 90 Cycle ASTM D 6278 115 500cc
48 Shear Stability @ 120 Cycle ASTM D 6278 200 500cc
49 FT-IR ASTM E 168 5 10cc
50 High Temperature Foaming Characteristics of Lubricating Oil ASTM D 6082 300 500cc
51 MRV- Determination of Yield Stress and Apparent Viscosity of Engine Oils at Low Temperature ASTM D 4684 2900 50cc
52 HTHS-Measuring Viscosity at High Temperature and High Shear Rate by Tapered-Plug Viscometer ASTM D 4741 70 150cc
53 FT-IR Spectrometers for In-Service OCM-Oxidation ASTM D 7418    
54 FT-IR Spectrometers for In-Service OCM- Nitration ASTM D 7418    
55 FT-IR Spectrometers for In-Service OCM- Sulfation ASTM D 7418    
56 Water in Oil  Crackel 2 10cc
57 Oxidation Stability of Lubricating Greases by the Oxygen Pressure Vessel Method ASTM D 942 12500 100gr
58 Dropping Point of Lubricating Grease ASTM D 566 200 10gr
59 Thermo-oxidation Engine Oil Simulation Test– TEOST 33C ASTM D 6335    
60 Thermo-oxidation Engine Oil Simulation Test – TEOST MHT ASTM D 7097